Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 
 oś priorytetowa:

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 działanie:

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 poddziałanie:

Granty na Eurogranty

 Projekt: Przygotowanie kompletnej dokumentacji wnioskowej do konkursu EIC Accelerator w ramach trzeciego filaru programu Horyzont Europa
 Beneficjent: Alcid sp. z o.o.
 Instytucja pośrednicząca:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 Wartość Projektu:

280 060,00 zł

 Dofinansowanie projektu z UE:

160 485, 39 zł

 

Cel

Pozyskanie środków na wniosek o realizację projektu: przeprowadzenie prac rozwojowych, wdrożenie i komercjalizacja rozwiązania tj. narzędzia bioinformatycznego automatyzującego proces analizy preparatów cytologicznych do dróg oddechowych. Obecnie na rynku nie występuje rozwiązanie oferujące automatyczną analizę preparatów cytologicznych oraz diagnozę raka.

Opis projektu

Wnioskodawca planuje opracowanie nowego narzędzia informatycznego, wspomagającego diagnostykę wybranych chorób nowotworowych. Będzie to bioinformatyczny system IT, automatyzujący proces analizy i diagnostyki preparatów cytologicznych, zbudowany na bazie algorytmów sztucznej inteligencji, wytrenowany i samouczący się. Jest to nowatorskie rozwiązanie, przełomowe w dziedzinie diagnostyki chorób nowotworowych, mające ogromny potencjał rozwojowy. Planowana jest promocja opracowanego systemu i wejście z nim na rynki zagraniczne, zwłaszcza europejskie.

W związku z tym planuje się złożenie pełnego wniosku o grant w konkursie EIC Accelerator w ramach trzeciego filaru programu Unii Europejskiej Horyzont Europa. Środki pozyskane w ramach niniejszego projektu zostaną przeznaczone na przygotowanie wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji, w tym studium wykonalności projektu. Planowane jest także nawiązanie relacji z kontrahentami zagranicznymi.

powrót do aktualności